Javni poziv za izdavanje u zakup poslovnih prostora 03/2018

Na osnovu člana 40 Zakona o državnoj imovini ( Službeni list CG” broj 21/09 ), čl.29 stav 1 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj svojini ( “ Službeni list Crne Gore “ br 44/10 ), Odluke o visini zakupa br.311/1-15 od 08.07.2015.god., Odluke o visini zakupa br. 294/1-18 od 11.04.2018.god. i člana 36 Statuta DOO”Mediteranski sportski centar” objavljuje JAVNI POZIV za izdavanje u zakup poslovnih prostora 03/2018

PREDMET JAVNOG POZIVA

1.  Pristupa se davanju pod zakup ( drugi put ) poslovnih prostora u Mediteranskom sportskom centru

a)    Poslovni prostor na spratu ( kancelarija 1 ) površine 10m2 u posjedovnom listu

       pod brojem    54 - početna cijena  100eur

b)    Poslovni prostor na spratu ( kancelarija 2 ) površine 18m2 u posjedovnom listu

       pod brojem 50 - početna cijena  180eur

c)    Poslovni prostor na spratu ( kancelarija 3 ) površine 22m2 u posjedovnom listu

      pod brojem 49 - početna cijena  220eur

d)   Poslovni prostor na spratu ( galerija 1 ) površine 17m2 u posjedovnom listu

       pod brojem 56 - početna cijena  170eur

Gore navedene početne cijene su na mjesečnom nivou u neto iznosu

 PRAVO UČEŠĆA

Ponude mogu dostaviti sva pravna lica i fizička lica koja na ime učešća po javnom pozivu dostave dokaz o uplati depozita u iznosu od 20,00eur na ž.r. 505-5605-37 kod Atlasmont banke

Uz ponudu se obavezno dostavlja:

   -   za fizička lica: ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno kopiju lične karte ili pasoša; za pravna lica: naziv i sjedište, izvod  iz Centralnog registra privrednih subjekata za domaća, odnosno dokaz o registraciji nadležnog organa matične države stranog ponuđača za strana lica)

   -     naznaku za koji poslovni prostor se podnosi ponuda

   -     dokaz o uplaćenom depozitu

   -     opis djelatnosti koja se planira obavljati u poslovnom prostoru

U slučaju postojanja duga prema zakupodavcu, zakupac mora dostaviti mjenicu I mjenično ovlašćenje za zaostali dug koja kao garancija sluzi 90 dana nakon čega će biti aktivirana ili vraćena donosiocu

POSTUPAK

Svi poslovni prostori izdaju se putem oglašavanja, nakon kojeg se sprovodi postupak dostavljanja ponuda u zatvorenim kovertama i javnog otvaranja ponuda.

KRITERIJUMI IZBORA NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

  •       osnovni kriterijum na osnovu kojeg se bira najpovoljniji ponuđač je najveća ponudjena cijena
    •       u slucaju jednake vrijednosti ponude  prednost imaju ponuđači:

a)  čija je djelatnost vezana za sport

b)  u slučaju da  je djelatnost više ponuđača vezana za sport - vrijeme podnošenja

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA

Ponude se dostavljaju lično ili putem pošte na sledeću adresu: DOO”Mediteranski sportski centar” (uprava ), Trg Sunca bb, Budva najkasnije do 09.07.2018. god u 09.30.h  I to sa naznakom “Ponuda za zakup poslovnog prostora u Mediteranskom sportskom centru”.

MJESTO I VRIJEME JAVNOG OTVARANJA PONUDA

Otvaranje ponuda održace se 09.07.2018.god. u 10h u prostorijama DOO”MSC”

Dodatne informacije možete dobiti na tel. 033 453 512, 453 513 svakog radnog dana od 08-14 h.

USLOVI POD KOJIMA SE ZAKLJUČUJE  UGOVOR O ZAKUPU

-        plaćanje se vrši za 6 mjeseci unaprijed

  •        poslovni prostori se izdaju na period do 3 godine, uz mogucnost produzenja, ukoliko su​ izmirene obaveze prema zakupodavcu