Javni poziv za izdavanje poslovnih prostora

Pristupa se davanju pod zakup ( prvi put ) poslovnih prostora u Mediteranskom sportskom centru poslovni prostor površine 46m2 ( na dva sprata ), označen pod brojem 39, po početnoj cijeni od 500eur mjesecno i poslovni prostor u dijelu Mediteranskog sportskog centra na spratu koji nije posebno označen u posjedovnom listu površine 22m2 - početna cijena 220eur

Gore navedene početne cijene su na mjesečnom nivou bez PDV-a.

PRAVO UČEŠĆA

Ponude mogu dostaviti sva pravna lica koja na ime učešća po javnom pozivu dostave dokaz o uplati depozita u iznosu od 20,00eur na ž.r. 505-5605- 37 kod Atlasmont banke

Uz ponudu se obavezno dostavlja:

 • naziv i sjedište, potvrda o registraciji iz Centralnog registra Privrednog suda za domaća, odnosno dokaz o registraciji nadležnog organa matične države stranog ponuđača za strana lica
 • naznaku za koji poslovni prostor se podnosi ponuda
 • dokaz o uplaćenom depozitu
 • opis djelatnosti koja se planira obavljati u poslovnom prostoru

U slučaju postojanja duga prema zakupodavcu, zakupac mora dostaviti mjenicu I mjenično ovlašćenje za zaostali dug koja kao garancija sluzi 90 dana nakon čega će biti aktivirana ili vraćena donosiocu

POSTUPAK

Svi poslovni prostori izdaju se putem oglašavanja, nakon kojeg se sprovodi postupak dostavljanja ponuda u zatvorenim kovertama i javnog otvaranja ponuda.

KRITERIJUMI IZBORA NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

 • osnovni kriterijum na osnovu kojeg se bira najpovoljniji ponuđač je najveća ponudjena cijena
 • u slucaju jednake vrijednosti ponude prednost imaju ponuđači:
  • čija je djelatnost vezana za sport
  • u slučaju da je djelatnost više ponuđača vezana za sport - vrijeme podnošenja

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA

Ponude se dostavljaju lično ili putem pošte na sledeću adresu: DOO”Mediteranski sportski centar” (uprava ), Trg Sunca bb, Budva najkasnije do 23.03.2018. god u 09.30.h I to sa naznakom “Ponuda za zakup poslovnog prostora u Mediteranskom sportskom centru”.

MJESTO I VRIJEME JAVNOG OTVARANJA PONUDA

Otvaranje ponuda održace se 23.03.2018.god. u 10h u prostorijama DOO”MSC”
Dodatne informacije možete dobiti na tel. 033 453 512, 453 513 svakog radnog dana od 08-14 h.

USLOVI POD KOJIMA SE ZAKLJUČUJE UGOVOR O ZAKUPU

 • plaćanje se vrši za 6 mjeseci unaprijed
 • poslovni prostori se izdaju na period do 3 godine, uz mogucnost produzenja, ukoliko su izmirene obaveze prema zakupodavcu