Javni poziv za izdavanje u zakup poslovnog prostora

Mediteranski Sportski Centar daje u zakup poslovni prostor površine 46m2 (na dva sprata) po početnoj cijeni od 500,00€

Ponude mogu dostaviti sva pravna lica i fizička lica koja na ime učešća po javnom pozivu dostave dokaz o uplati depozita u iznosu od 20,00eur na ž.r. 525-6868-04 kod Komercijalne banke AD Budva

Uz ponudu se obavezno dostavlja:

  • za fizička lica: ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno kopiju lične karte ili pasoša; za pravna lica: naziv i sjedište, izvod  iz Centralnog registra privrednih subjekata za domaća, odnosno dokaz o registraciji nadležnog organa matične države stranog ponuđača za strana lica)
  • naznaku za koji poslovni prostor se podnosi ponuda
  • dokaz o uplaćenom depozitu
  • opis djelatnosti koja se planira obavljati u poslovnom prostoru

U slučaju postojanja duga prema zakupodavcu, zakupac mora dostaviti mjenicu I mjenično ovlašćenje za zaostali dug koja kao garancija sluzi 90 dana nakon čega će biti aktivirana ili vraćena donosiocu

PREUZMITE DOKUMENT - Javni poziv za izdavanje u zakup poslovnog prostora 05/2018