Oglas za izdavanje poslovnog prostora

Na osnovu člana 40 Zakona o državnoj imovini ( Službeni list CG” broj 21/09 ), čl.29 stav 1 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj svojini ( “ Službeni list Crne Gore “ br 44/10 ) , Odluke o visini zakupa br. 294/1-18 od 11.04.2018.god. i člana 36 Statuta DOO”Mediteranski sportski centar” objavljuje

JAVNI POZIV

za izdavanje u zakup poslovnih prostora 05/2018

PREDMET JAVNOG POZIVA

Pristupa se davanju u zakup ( treći put ) poslovnog prostora na spratu ( galerija 1 ) površine 17m2 u posjedovnom listu pod brojem 56 - početna cijena 170eur

i

davanja u zakup ( prvi put ) poslovnog prostora u Mediteranskom sportskom centru površine 26m2 označenog u posjedovnom listu pod brojem 32 početna cijena 260eur.

Gore navedene početne cijene su na mjesečnom nivou u neto iznosu ( bez PDV-a ).

PRAVO UČEŠĆA

Ponude mogu dostaviti sva pravna lica i fizička lica koja na ime učešća po javnom pozivu dostave dokaz o uplati depozita u iznosu od 20,00eur na ž.r. 505-5605-37 kod Atlasmont banke

Uz ponudu se obavezno dostavlja:

- za fizička lica: ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno kopiju lične karte ili pasoša; za pravna lica: naziv i sjedište, izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata za domaća, odnosno dokaz o registraciji nadležnog organa matične države stranog ponuđača za strana lica)

- dokaz o uplaćenom depozitu

- opis djelatnosti koja se planira obavljati u poslovnom prostoru

U slučaju postojanja duga prema zakupodavcu, zakupac mora dostaviti mjenicu I mjenično ovlašćenje za zaostali dug koja kao garancija sluzi 90 dana nakon čega će biti aktivirana ili vraćena donosiocu

POSTUPAK

Poslovni prostor se izdaje putem oglašavanja, nakon kojeg se sprovodi postupak dostavljanja ponuda u zatvorenim kovertama i javnog otvaranja ponuda.

KRITERIJUMI IZBORA NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

osnovni kriterijum na osnovu kojeg se bira najpovoljniji ponuđač je najveća ponudjena cijena

u slucaju jednake vrijednosti ponude prednost imaju ponuđači:

a) čija je djelatnost vezana za sport

b) u slučaju da je djelatnost više ponuđača vezana za sport - vrijeme podnošenja

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA

Ponude se dostavljaju lično ili putem pošte na sledeću adresu: DOO”Mediteranski sportski centar” (uprava ), Trg Sunca bb, Budva najkasnije do 17.08.2018. god u 09.30.h I to sa naznakom “Ponuda za zakup poslovnog prostora u Mediteranskom sportskom centru”.

MJESTO I VRIJEME JAVNOG OTVARANJA PONUDA

Otvaranje ponuda održace se 17.08.2018.god. u 10h u prostorijama DOO”MSC”

Dodatne informacije možete dobiti na tel. 033 453 512, 453 513 svakog radnog dana od 08-14 h.

USLOVI POD KOJIMA SE ZAKLJUČUJE UGOVOR O ZAKUPU

- plaćanje se vrši za 6 mjeseci unaprijed

poslovni prostori se izdaju na period do 3 godine, uz mogucnost produzenja, ukoliko su

izmirene obaveze prema zakupodavcu