Javni poziv za izdavanje u zakup poslovnih prostora 04/2018

Na osnovu člana 40 Zakona o državnoj imovini ( Službeni list CG” broj 21/09 ), čl.29 stav 1
Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj svojini ( “ Službeni list Crne Gore “ br 44/10 ) ,
Odluke o visini zakupa br.311/1-15 od 08.07.2015.god., Odluke o visini zakupa br. 294/1-18 od
11.04.2018.god. i člana 36 Statuta DOO”Mediteranski sportski centar” objavljuje


JAVNI POZIV

za izdavanje u zakup poslovnih prostora 04/2018

PREDMET JAVNOG POZIVA
1. Pristupa se davanju u zakup ( prvi put ) poslovnog prostora u Mediteranskom sportskom centru
u podrumskom dijelu Mediteranskog sportskog centra koji nije posebno označen u posjedovnom
listu površine 80m2 bez prirodne ventilacije - početna cijena 260eur
Gore navedena početna cijena je na mjesečnom nivou u neto iznosu ( bez PDV-a ).


PRAVO UČEŠĆA
Ponude mogu dostaviti sva pravna lica i fizička lica koja na ime učešća po javnom pozivu dostave
dokaz o uplati depozita u iznosu od 20,00eur na ž.r. 505-5605-37 kod Atlasmont banke
Uz ponudu se obavezno dostavlja:
- za fizička lica: ime i prezime, adresa stanovanja, matični broj, odnosno kopiju lične karte ili
pasoša; za pravna lica: naziv i sjedište, izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata za
domaća, odnosno dokaz o registraciji nadležnog organa matične države stranog ponuđača za
strana lica)
- dokaz o uplaćenom depozitu
- opis djelatnosti koja se planira obavljati u poslovnom prostoru
U slučaju postojanja duga prema zakupodavcu, zakupac mora dostaviti mjenicu I mjenično
ovlašćenje za zaostali dug koja kao garancija sluzi 90 dana nakon čega će biti aktivirana ili
vraćena donosiocu


POSTUPAK
– Poslovni prostor se izdaje putem oglašavanja, nakon kojeg se sprovodi postupak
dostavljanja ponuda u zatvorenim kovertama i javnog otvaranja ponuda.
KRITERIJUMI IZBORA NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA
– osnovni kriterijum na osnovu kojeg se bira najpovoljniji ponuđač je najveća ponudjena cijena
– u slucaju jednake vrijednosti ponude prednost imaju ponuđači:
a) čija je djelatnost vezana za sport
b) u slučaju da je djelatnost više ponuđača vezana za sport - vrijeme podnošenja
ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA

Ponude se dostavljaju lično ili putem pošte na sledeću adresu: DOO”Mediteranski sportski centar”
(uprava ), Trg Sunca bb, Budva najkasnije do 16.07.2018. god u 09.30.h I to sa naznakom “Ponuda za
zakup poslovnog prostora u Mediteranskom sportskom centru”.


MJESTO I VRIJEME JAVNOG OTVARANJA PONUDA
Otvaranje ponuda održace se 16.07.2018.god. u 10h u prostorijama DOO”MSC”
Dodatne informacije možete dobiti na tel. 033 453 512, 453 513 svakog radnog dana od 08-14 h.


USLOVI POD KOJIMA SE ZAKLJUČUJE UGOVOR O ZAKUPU
- plaćanje se vrši za 6 mjeseci unaprijed
– poslovni prostori se izdaju na period do 3 godine, uz mogucnost produzenja, ukoliko su
izmirene obaveze prema zakupodavcu